A Mathematical Framework for Active Steganalysis by Chandramouli PDF

By Chandramouli

Show description

Read Online or Download A Mathematical Framework for Active Steganalysis PDF

Best mathematics books

Serge Lang's Linear Algebra (3rd Edition) (Undergraduate Texts in PDF

"The current textbook is meant for a one-term direction on the junior or senior point. It starts off with an exposition of the fundamental thought of finite-dimensional vector areas and proceeds to give an explanation for the constitution theorems for linear maps, together with eigenvectors and eigenvalues, quadratic and Hermitian kinds, diagonalization of symmetric, Hermitian, and unitary linear maps and matrices, triangulation, and Jordan canonical shape.

Get The numerical solution of integral equations of the second PDF

A accomplished, up to date, and obtainable advent to the numerical answer of a giant type of critical equations, this ebook builds a big beginning for the numerical research of those equations. It offers a common framework for the degenerate kernel, projection, and Nyström equipment and comprises an advent to the numerical resolution of boundary crucial equations (also referred to as boundary aspect methods).

Extra info for A Mathematical Framework for Active Steganalysis

Sample text

N. inte erforderlig”. 4 Uppdragstagarens principalansvar 68mm 71mm 10/13 11/14,5 C M Y Uppdragstagaren bär ett ansvar för skador som medhjälpare till honom orsakar. 158 I första hand innebär principalansvaret att uppdragstagaren (i egenskap av arbetsgivare) är skyldig att ersätta skador som hans arbetstagare159 vållar i tjänsten. Den vanligast förekommande skadan till följd av felaktigt, eller inte i rätt tid, utförda immateriella uppdrag är en ren förmögenhetsskada, dvs. en ”sådan ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada”;160 eftersom det inte är fråga om ett materiellt (fysiskt) arbete som resulterar i 76mm 152 Grauers s.

68mm Informationsansvaret när uppdragsgivaren är kunnig 140 Se Heuman (1987) s. 31. En annan sak är att rådgivaren inte kan läggas till last som försumlighet att han inte föreslagit komplicerade problemlösningar (se NJA 1992 s. 2 under c). 141 Jfr Tiberg & Dotevall s. 94 f. 142 1 kap. 9 § lagen om värdepappersrörelse och 4 § KommL. Jfr Tiberg & Dotevall s. 87 f. – KommL innehåller inte några särskilda bestämmelser om den finansiella rådgivningen som sådan (jfr prop. 2002/03:133 s. 9). k. fondkommission (SOU 2005:120).

Jfr 18 kap. 8 § HB. Enligt 18 kap. 8 § HB medför huvudmannens död att uppdraget upphör att gälla, men enligt en motsatt regel i 21 § AvtL fortsätter en av huvudmannen lämnad fullmakt att gälla. Se Bengtsson (1976) s. 156 och Tiberg & Dotevall s. 36. 44:03 sida 32 av 100 68mm 71mm 76mm Studentlitteratur 155x223-Stone-2001-10-12 Uppdragstagarens skyldigheter 4 4 Uppdr agstagar ens skyldigh eter 4 Uppdragstagarens skyldigheter 68mm 9/12 71mm 10/13 11/14,5 Schematiskt kan ett immateriellt uppdragsavtals tidsmässiga gång beskrivas på följande sätt.

Download PDF sample

A Mathematical Framework for Active Steganalysis by Chandramouli


by Paul
4.1

Rated 4.34 of 5 – based on 9 votes